KAIP NUSIPIRKTI PASIRINKTĄ KUPONĄ?
a) Paspauskite prie pasirinkto pasiūlymo esantį laukelį "Perku".
b) Nurodykite, kiek kuponų norite įsigyti, įrašykite savo elektroninio pašto adresą, mobilaus telefono numerį.
c) Pažymėkite (jeigu yra daugiau nei viena prekės pirkimo ar paslaugos suteikimo vieta), kokiu adresu norėsite atsiimti kuponą.
d) Pasirinkite mokėjimo būdą (paspauskite ant logotipo) iš kurio planuojate apmokėti už pasirinktą (-us) kuponą (-us).
e) www.uostamiesciogidas.lt automatiškai sujungs Jus su pasirinkto mokėjimo būdo puslapiu ir perduos duomenis apie sumą, kurią norite sumokėti.
f) Patvirtinus apmokėjimą, Jūs sugrįšite į www.uostamiesciogidas.lt.
g) Dar kartą patikrinkite, ar teisingai įrašėte savo elektroninį paštą, mobilaus telefono numerį bei kitus, privalomus užpildyti, laukelius. Jeigu padarėte klaidą, informuokite mus elektroniniu paštu ugidas@gmail.com.
h) Patvirtinimą, apie nusipirktą www.uostamiesciogidas.lt kuponą (-us) ir patį kuponą (-us), atsiųsime į Jūsų nurodytą elektroninį paštą.

INTERNETO SVETAINĖS WWW.UOSTAMIESCIOGIDAS.LT PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS
PATVIRTINTA
UAB „Uostamiesčio gidas ir ko“
Direktoriaus
2019 m. liepos 10 dieną
įsakymu Nr. 19/28

Interneto svetainės www.uostamiesciogidas.lt paslaugų teikimo taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. prieš pradėdamas naudotis www.uostamiesciogidas.lt interneto svetaine (toliau vadinama Svetainė) ir UAB „Uostamiesčio gidas ir ko“, įmonės kodas 302513652, PVM mokėtojo kodas LT100006040518, adr. Karklininkų g. 4-1 Karklės k. Klaipėdos r. (toliau Bendrovė) Svetainėje teikiamomis paslaugomis, pirkėjas / vartotojas privalo atidžiai perskaityti ir patvirtinti, kad susipažino su šiomis paslaugų teikimo interneto svetainėje http://www.uostamiesciogidas.lt/ taisyklėmis (toliau vadinama Taisyklės), kurios reglamentuoja Bendrovės Svetainėje teikiamų paslaugų sąlygas bei tvarką.

1.2. Pirkėjas / vartotojas patvirtina, kad naudodamasis Bendrovės Svetainėje teikiamomis paslaugomis , sutinka laikytis paslaugų teikimo Svetainėje Taisyklių.

1.3. Taisyklės yra neatsiejama šių sutarčių dalis bei nustato bendrąsias Svetainėje pirkimo ir kitų Sutarčių sudarymo sąlygas.

1.4. Pirkėjo / vartotojo teises nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai. Šios Taisyklės neriboja ir jokiais kitais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios pirkėjo / vartotojo teises.

1.5. Sudaryti sutartis Svetainėje gali tik asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą yra veiksnūs ir gali sudaryti atitinkamas sutartis.

1.6. Svetainėje nenumatyta pirkėjo / vartotojo registracija , todėl Pirkėjais / vartotojais yra vadinami Svetainės pagalba perkantys neprisiregistravę vartotojai.

1.6. Bendrovė visais atvejais šioje Svetainėje tik talpina informaciją apie kitų paslaugų tiekėjų ar prekių pardavėjų paslaugas. Atlikdama viešinimo ir kitas paslaugas pardavėjams, Bendrovė jokiais atvejais nėra atsakinga už pardavėjo (kuris Svetainėje publikuojamuose kuponuose nurodytas kaip paslaugų, prekių teikėjas) pareigas ir atsakomybę. Arba jei konkretaus pasiūlymo turinyje nurodyta kitaip.

1.7. Prieš perkant kuponą pirkėjas / vartotojas pažymi, kad sutinka su Taisyklėmis. Tuo būdu patvirtina, kad turi teisę pirkti paslaugas, prekes Svetainėje.

2. SUTARČIŲ SUDARYMO EIGA, VYKDYMAS, PABAIGA

2.1. Kiekviename kupone, pasiūlymo aprašyme, yra nurodytas Svetainėje siūlomų įsigyti paslaugų, prekių teikėjas. Bendrovė nėra paslaugų teikėja ar prekių pardavėja. Arba jei konkretaus pasiūlymo turinyje nurodyta kitaip.

2.2. Visi susitarimai, reikalavimai ir taisyklės pirkėjui / vartotojui yra abibrėžiami, pateikiami šiose Taisyklėse. Arba, kai su Bendrove yra sudaryta speciali raštiška sutartis, kurioje numatyta kitaip.

2.3. Pirkėjas / vartotojas, norėdamas naudotis Svetainės paslaugomis, privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir patvirtinti, kad sutinka.

2.4. Kiekvienai prekei, paslaugai atskirai kupone parengiamos paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos), kurios yra neatsiejama šių Taisyklių dalis . Sąlygose nurodomos kainos, aprašymas, charakteristikos, terminai, pateikimo ir apmokėjimo už prekę, paslaugą tvarka.

2.5. Visos sutartys Svetainėje yra sudaromos internetu elektronine forma, naudojant kompiuterius, kitus mobilius įrenginius. Sudarant sutartis Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civilinio kodeksu ir Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu su visais vėlesniais įstatymų turinio atnaujinimais.

2.6. Pirkėjui / vartotojui atlikus šiose Taisyklėse nurodytus veiksmus ir sumokėjus arba įsipareigojus sumokėti už paslaugą, prekę, Užsakymas laikomas pateiktu. Bendrovei gavus patvirtinimą apie atliktą apmokėjimą ar įsipareigojimą apmokėti, pirkėjui / vartotojui į jo nurodytą elektroninį pašto adresą automatiškai išsiunčiamas užsakymo gavimą patvirtinantis dokumentas.

2.7. Veiksmai, kurie turi būti atlikti Svetainėje sudarant sutartį:
2.7.1. Išsirenkama prekė, paslauga Svetainėje.
2.7.2. Perskaitomos Sąlygos apie pasirinktą prekę, paslaugą Svetainėje .
2.7.3. Įvertinus gautą informaciją Sąlygose Svetainėje paspaudžiama „Perku", „Rezervuoti“ ar kita panaši nuoroda.
2.7.4. Atskirame laukelyje nurodomas perkamų prekių, paslaugų skaičius.
2.7.5. Pirkėjas / vartotojas nurodo teisingą el. pašto adresą (į kurį bus siunčiami su pirkimu susiję dokumentai) ir kiti atskiruose laukeliuose prašomi duomenys.
2.7.6. Perskaičius Taisykles ir, patvirtinant sutikimą su Taisyklėmis, pažymimas laukelis „Sutinku su www.uostamiesciogidas.lt taisyklėmis".
2.7.7. Pasirenkamas bankas kuriame mokėsite. Apmokama už prekę, paslaugą, rezervaciją ir kt.

2.8. Elektronine forma Svetainėje sudaromos Sutarties įsigaliojimą tarp pirkėjo / vartotojo ir prekę, paslaugą teikiančio teikėjo (nurodyto kupone), atskirais atvejais apriboja atidedamoji sąlyga (sudaryta tarp Bendrovės ir prekių, paslaugų teikėjo), kuri numato, kad prekės, paslaugos pateikimas pirkėjui / vartotojui ir Sutarties įsigaliojimas galimas tik, kai Bendrovė per pasiūlymo galiojimo laiką gauna tam tikrą užsakymų skaičių. Jeigu per pasiūlyme nustatytą laiką Bendrovė negauna reikalingo užsakymų skaičiaus, kuris yra suderintas su prekės paslaugos teikėju, sutartis tarp prekės, paslaugos teikėjo ir pirkėjo / vartotojo neįsigalioja, ir nesukuria jos šalims jokių teisių, pareigų. Ši sutarties įsigaliojimo sąlyga yra esminė, elektronine forma Svetainėje sudaromos sutarties, sąlyga. Dėl atidedamosios sąlygos neįsigaliojus Sutarčiai Bendrovė ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas grąžina pirkėjui / vartotojui visą jo sumokėtą pirkimo metu pinigų sumą.

2.12. Informacijos pateikimas Svetainėje. Prieš sudarant sutartį Svetainėje pirkėjui / vartotojui raštu yra suteikiama išsami informacija apie konkrečios prekės, paslaugos teikėją, pardavimo kainą, daikto ar paslaugos pagrindines sąvybes, daikto pristatymo kainą ir pristatymo sąlygas (jeigu daiktą reikės pristatyti), mokėjimo tvarką, teisę pirkėjui / vartotojui atsisakyti sutarties, pasiūlymo galiojimo laikotarpį, kitas pagrindines sutarties sąlygas. Prireikus, pirkėjas / vartotojas turi teisę tiesiogiai kreiptis į prekės, paslaugos teikėją dėl papildomos informacijos.

2.13. Apmokėjimo perkant sąlygos. Pirkėjas / vartotojas pasirenka apmokėjimo būdą pavedimu. Mokėjimas atliekamas į Svetainėje nurodytą Bendrovės, arba Bendrovės įgalioto trečiojo asmens, teikiančio mokėjimo paslaugas, banko sąskaitą.

2.14. Pasibaigus kupono galiojimo laikotarpiui kuponai nekeičiami ir pinigai negrąžinami.

2.15. Kokybė. Prekės, paslaugos kokybę garantuoja prekės, paslaugos teikėjas nurodytas kupone. Bendrovė nekontroliuoja trečiųjų asmenų parduodamų prekių, paslaugų kainos, kitų kokybės sąlygų.

2.16. Dėl nenumatytų aplinkybių prekės, paslaugos teikėjui negalint įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, sutartis su pirkėju / vartotoju gali būti vienašališkai nutraukiama. Pirkėjui / vartotojui gali būti pasiūlyta panaši prekė ar paslauga.

2.17. Pastebėjus klaidą pateiktoje Bendrovės informacijoje Svetainėje praneškite apie tai Bendrovei el. paštu ugidas@gmail.com arba telefonu +370 698 81 206 , I – V nuo 9.00 val. iki 18.00 val.

2.18. Pirkėjas / vartotojas negali atsisakyti šių pirkimo sutarčių:
2.18.1. paslaugų sutarties, jeigu paslauga pirkėjui / vartotojui buvo suteikta, kai prieš paslaugų suteikimą buvo gautas pirkėjo / vartotojo aiškus sutikimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai paslaugos teikėjas visiškai įvykdys sutartį.
2.18.2. sutartims, kai prekės pagaminamos pagal individualų pirkėjo / vartotojo pasirinkimą (kurios nebuvo iš anksto pagamintos).
2.18.3. sutartims, kai pristatomi laikraščiai, žurnalai, kiti periodiniai leidiniai. Išskyrus sutartis dėl periodinių leidinių prenumeratos.
2.18.4. sutartims, kai numatyta tiksli paslaugų teikimo data ar laikotarpis (apgyvendinimo paslaugos, automobilių nuoma, viešasis maitinimas, laisvalaikio paslaugos).
2.18.5. sutartims, kai pateikiamas skaitmeninis turinys, paslaugos ir pirkėjas / vartotojas aiškiai sutiko ir pripažino, kad dėl to pirkėjas / vartotojas nebeturės galimybės atsisakyti sutarties.
2.18.6. sutartims, kai parduodamų prekių, teikiamų paslaugų kaina priklauso nuo finansų rinkos, valiutų svyravimų.

2.19. Dėl pirkimo sutarties atsisakymo. Pirkėjui / vartotojui per 14 dienų raštu pranešus Bendrovei apie ketinimą atsisakyti Svetainėje sudarytos pirkimo sutarties, pirkimo sutartis yra nutraukiama ir grąžinami sumokėti pinigai. Pirkėjas / vartotojas turi teisę nutraukti sutartį, jei daiktas nebuvo naudojamas, sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė.

3. DUOMENŲ APSAUGA

3.1. Asmeninę informaciją prašoma nurodyti perkant kuponą. Bendrovė patvirtina, kad neatskleis pirkėjo / vartotojo asmens duomenų tretiesiems asmenims. Išskyrus Bendrovės partnerius susijusius su tinkamu pirkėjo / vartotojo užsakymo Svetainėje įvykdymu. Kitais atvejais pirkėjo / vartotojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus ir tvarką, jei padaryta sąžininga prielaida, kad duomenų atskleidimas yra būtinas norint:
3.1.1. vykstant teisminei procedūrai.
3.1.2. Siekiant užtikrinti Taisyklių laikymąsi.
3.1.3. Reaguojant į pirkėjų aptarnavimo tarnybai pateiktą užklausą.
3.1.4. Ginant Bendrovės interesus, teises, nuosavybę.
3.1.5. Užtikrinant Bendrovės, vartotojų, visuomenės saugumą.

3.2. Pirkėjas / vartotojas užsakymo sutarties sudarymui ir įvykdymui Bendrovei pateikia šiuos savo asmens duomenis: elektroninį paštą ir mobilaus telefono numerį.

3.3. Pirkėjo / vartotojo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė turi teisę naudoti tik gavusi pirkėjo / vartotojo patvirtinimą / sutikimą.

4.NAUDOJIMASIS SVETAINE IR BENDROVĖS TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS

4.2. Pirkėjas / vartotojas turi teisę naudotis Svetainės paslaugomis tik tais tikslais, kurie yra leidžiami ir apibrėžiami:
4.2.1. šiomis Taisyklėmis. 4.2.2. visais įstatymais, nuostatatomis, nurodymais galiojančiais atitinkamoje jurisdikcijoje (įskaitant visus įstatymus, kurie susiję su duomenų ir programinės įrangos eksportavimu iš (į) Lietuvos (-ą) arba iš (į) kitų(-as) valstybių (-es)).
4.2.3. Pirkėjas / vartotojas sutinka, kad jokiais tikslais negali kurti, dubliuoti, kopijuoti ar kitaip teikti Svetainės paslaugas.
4.2.4. Pirkėjas / vartotojas sutinka, kad negali perparduoti ir vykdyti kitų prekybos operacijų susijusių su Svetaine
4.2.3. Pirkėjas / vartotojas sutinka, kad negali užsiimti veikla, kuri bet kaip trukdo Svetainės veiklai.
4.2.4. Pirkėjas / vartotojas sutinka, kad be Bendrovės leidimo negali teikti paslaugų susijusių su Svetainės veikla. Negali trikdyti Svetainės, jos partnerių atitinkamų serverių ar tinklų, nuo kurių priklauso Svetainės, jos partnerių teikiamos paslaugos, veikimo.
4.2.5. Pirkėjas / vartotojas sutinka, kad negali jokiais tikslais kurti, dubliuoti, kopijuoti, teikti Svetainės paslaugas.
4.2.5. Pirkėjas / vartotojas sutinka prisiimti visišką atsakomybę už savo įsipareigojimų, kurie numatyti šiose Taisyklėse, nesilaikymą, taip pat už visas savo įsipareigojimų nesilaikymo pasekmes (įskaitant bet kokią žalą ar nuostolius Bendrovei).
4.2.6. Pirkėjas / vartotojas sutinka, kad privalo nedelsiant informuoti Bendrovę apie visus neleidžiamo prisijungimo atvejus ir (arba) visus saugumo pažeidimus. Bendrovė nėra atsakinga už galimą duomenų praradimą ar jiems padarytą žalą, jei tai nutinka dėl to, kad pirkėjas nesilaiko šios Taisyklių dalies sąlygų.
4.3. Pirkėjas / vartotojas sutinka nenaudoti paslaugų, siekdamas:
4.3.1. įkelti, skelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti neteisėtą, deliktinę, grąsinamo, viešai skelbti netinkamo, įžeidžiamo, šmeižikiško, vulgaraus, nepadoraus, tvirkinamo turinio informaciją, taip pat informaciją, kurią išplatinus pažeidžiamas kitų asmenų konfidencialumas, propaguojama neapykanta ir (arba) kurioje esama ginčytinų pasakymų, rodančių rasinę, etninę ir panašią diskriminaciją.

4.3.2. Bet kokiais veiksmais kam nors kenkti.

4.3.3. įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip skelbti informaciją, kurią išplatinus pažeidžiama bet kokių asmenų / juridinių asmenų teisės į patentus, prekių ženklus, komercines paslaptis, autorystę arba kitas teises.

4.3.4. įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip skelbti su savininku ar autoriumi nesuderintą, neautorizuotą reklaminę medžiagą ir informaciją, reklaminius pranešimus, nereikalingą reklaminę korespondenciją, brukalą (angl. Spam), dideliam gavėjų skaičiui siunčiamus grandininius laiškus, piramidines schemas arba paslaugas peršančią informaciją bet kokiu kitu pavidalu. Išskyrus specialiai išvardytiems tikslams skirtas vietas.

4.3.5. įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti bet kokią medžiagą su programiniais virusais ar kitais kompiuteriniais kodais, failais ar programomis, kurios gali sutrikdyti, sunaikinti ar apriboti programinės įrangos arba kompiuterių ar telekomunikacijų įrenginių funkcionalumą.

4.3.6. sutrikdyti arba nutraukti paslaugų teikimą, sutrikdyti serverių ir tinklų darbą, nesilaikyti procedūrų, taisyklių ar nustatytos tvarkos, keliamų reikalavimų, kuriais vadovaujantis kontroliuojamas tinklų, susijusių su teikiamomis paslaugomis, naudojimas.

4.3.7. sąmoningai arba nesąmoningai nusižengti galiojantiems vietos, šalies arba tarptautiniams įstatymams.

4.4. Pirkėjas / vartotojas sutinka ir pripažįsta, kad Svetainėje bei teikiant paslaugas gali būti nuorodų, vedančių į kitus tinklalapius, kitus šaltinius. Bendrovė negali kontroliuoti kitų tinklalapių ar šaltinių turinio, kurį pateikia kitos partnerių bendrovės ar kiti asmenys.

4.5. Pirkėjas / vartotojas sutinka ir pripažįsta, kad Bendrovė nėra atsakinga už kitų tinklalapių ar šaltinių prieinamumą ir netvirtina jokios reklamos, produktų, jų aprašymo ar kito turinio, kuris prieinamas kituose tinklalapiuose, šaltiniuose arba naudojant kitus tinklalapius ar šaltinius.

4.6. Pirkėjas / vartotojas sutinka ir pripažįsta, kad Bendrovė nėra atsakinga už pirkėjo / vartotojo nuostolius, kitą žalą, kurią pirkėjas / vartotojas gali patirti dėl esančios galimybės prieiti prie kitų tinklalapių ar šaltinių arba dėl to, kad patikės išsamumu, tikslumu ir egzistavimu reklamos, produkto ar kitos medžiagos, kuri pateikiama kituose tinklalapiuose ar šaltiniuose arba naudojant kitus tinklalapius ar šaltinius.

4.7. Pirkėjas / vartotojas sutinka ir pripažįsta, kad internetas globalus. Pirkėjas / vartotojas sutinka laikytis visų vietos taisyklių, kurios reglamentuoja asmens/įmonės elgesį tinkle ir leistiną informacinę medžiagą. Tiksliau, pirkėjas / vartotojas sutinka laikytis visų galiojančių įstatymų dėl techninių duomenų perdavimo, išsiunčiant juos iš Lietuvos arba iš tos šalies, kurioje gyvena pirkėjas / vartotojas.

5. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

5.1. Pirkėjas / vartotojas sutinka ir pripažįsta, kad visos turtinės ir neturtinės teisės, susijusios su teikiamomis paslaugomis, įskaitant bet kokias intelektinės nuosavybės teises (nepriklausomai nuo to, užregistruotos šios teisės ar ne, taip pat nepriklausomai nuo jurisdikcijos, kurioje šios teisės atsiranda) priklauso Svetainei (arba Svetainės licencijų gavėjams).
5.1.1 Bendrovės vertinimu, Svetainės paslaugos, kiti dokumentai gali apimti informaciją, kuri yra konfidenciali. Pirkėjas / vartotojas sutinka ir pripažįsta, kad neturi teisės atskleisti konfidencialios Bendrovės informacijos be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo.

5.2. Pirkėjas / vartotojas sutinka ir pripažįsta, kad visais atvejais nė viena šių Taisyklių nuostata nesuteikia pirkėjui / vartotojui teisės naudoti firminius prekių, paslaugų ženklus, logotipus, prekių pavadinimus, interneto domenus ar kitus Bendrovės ženklus. Išskyrus tuos atvejus, kai su Bendrove raštu yra sutarta kitaip.

5.3. Pirkėjas / vartotojas sutinka ir pripažįsta, kad negali slėpti, keisti, kitaip pašalinti Svetainėje esančių prekių ženklų, kitų intelektinės nuosavybės objektų.

6. BAIGIAMOSIOS TAISYKLIŲ NUOSTATOS

6.1. Bendrovė, esant būtinybei, turi teisę keisti, papildyti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių pakeitimai, papildymai, nauji dokumentai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo Svetainėje.

6.2. Pirkėjas / vartotojas sutinka ir pripažįsta, kad jei jis pasinaudoja Svetainės paslaugomis po Taisyklių pakeitimo ir įsigaliojimo, tai jis naudojasi Svetainės paslaugomis pagal naujas Taisykles, pakeitimus, papildymus, naujus dokumentus.

6.3. Pirkėjas / vartotojas sutinka ir pripažįsta, kad Bendrovė elektroniniu paštu, telefonu turi teisę siųsti pirkėjui / vartotojui pranešimus, SMS žinutes apie Taisyklių sąlygų pakeitimą. Arba naują informaciją, Taisyklių sąlygų pakeitimą Bendrovė pateikia tik Svetainėje.

6.4. Teikdama paslaugas Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo, Mažmeninės prekybos taisyklių nuostatomis ir kitais galiojančiais teisės aktais bei vėlesniais jų pakeitimais, kitomis redakcijomis.